Факултет „ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА”, при Лесотехнически университет – София

Ви кани на международна научна конференция на тема

"Традиции и съвременност във ветеринарната медицина"

Добре Дошли

Уважаеми колеги, Факултетът по Ветеринарна медицина при 

Лесотехнически университет -  София, 
Ви кани да вземете участие в 
международна научна конференция:


“ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ ВЪВ ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА” 

която ще се проведе в периода 21.04 - 23.04.2017 

в УОГС - Юндола
НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

            Драги колеги, от свое име и от името на Организационния комитет, благодаря сърдечно на всички участници в Международната научна конференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина“ проведена през периода 21-23.04.2017 г. в Учебно-опитния комплекс на ЛТУ в Юндола, под егидата на Ректора на ЛТУ – проф. д-р Иван Илиев.

            С голямо задоволство и чувство на изпълнено задължение споделям с вас, че по време на конференцията бяха регистрирани 138 участници от България, Гърция, Македония и Естония. В програмата бяха представени 2 пленарни доклада, съответно от нашата колежка доц. К. Генова по тематиката на апоптозата на клетките и от проф. Т. Довенски от Ветеринарномедицинския факултет в Скопие от областта на богатия му опит с асистиращите техники в репродукцията на дребните преживни животни. По графика на обособените секции под формата на устни презентации бяха докладвани 34 научни съобщения и 13 постера от колеги преподаватели и научни работници, и практикуващи ветеринарни лекари, както и от студенти обучавани по „Ветеринарна медицина“ в Лесотехническия и Тракийския университет. Заседанията на научните секции преминаха в делови порядък и ползотворни дискусии, с които авторите трябва да се съобразят за окончателното оформяне на публикациите. Обръщам внимание, че срокът за предаване на материалите за публикуване на статиите в нашето научно списание „Tradition and Modernity in Veterinary Medicine“ е до 15.05.2017 г. Изпълнението на програмата на Конференцията в детайли и с пълен емоционален заряд ни дава убеждението, че имаме възможност и сили, и в бъдеще да продължи тази форма на научна изява на нашия Факултет по ветеринарна медицина.

            Още веднъж искам да представя наградите присъдени на Конференцията от журиращите комисии по секции:

            СЕКЦИЯ „МОРФОЛОГИЯ, ЕКОЛОГИЯ И ЖИВОТНОВЪДНИ НАУКИ“

  1. Награда за изнесен доклад – Презентация на тема „ХИСТОЛОГИЧНА СТРУКТУРА НА СТОМАХА НА СИВИЯ ВЪЛК (CANIS LUPUS)“ на колектива под ръководството на проф. Е. Сапунджиев от ФВМ при ЛТУ.
  2. Награда за представен – Постер на тема: „ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕХОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ В РЕПРОДУКЦИЯТА ПРИ МЛЕЧНИ КРАВИ“ на студентката Радина Василеваот V курс на ВМФ при Тракийски Университет.
  3. Награда за студентско и докторантско участие на тема: „КЕТОЗА ПРИ КРАВИТЕ“ на студентката Теодора Марковаот III курс на ФВМ при ЛТУ.


СЕКЦИЯ „НЕЗАРАЗНА ПАТОЛОГИЯ“

  1. Награда за изнесен доклад – Презентация на тема: – „ЕЛЕКТРОРЕТИНОГРАФСКИ ПАРАМЕТРИ ПРИ ЗДРАВИ ФАРАОНОВИ КУЧЕТА“ от Влади Недев от ВМФ при Тракийски Университет.
  2. Награда за представен – Постер на тема: „ТРИ-ИЗМЕРНА УЛТРАСОНОГРАФИЯ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА ПРИ ЛАКТИРАЩИ КРАВИ“ от колектив под ръководството на д-р Иван Фасулков от ВМФ при Тракийски Университет.
  3. Награда за студентско и докторантско участие на тема: „ЕФЕКТ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА hCGСПРЯМО GnRH НА ДВОЕН OVSYNCH ВЪРХУ ЗАПЛРОДЯЕМОСТТА ОТ ПЪРВО ОСЕМЕНЯВАНЕ ПРИ АНЕСТРАЛНИ МЛЕЧНИ КРАВИ“ от колектив представен от докторанта Гундарс Наглис от ВМФ при Тракийски Университет.


СЕКЦИЯ „ИНФЕКЦИОЗНА ПАТОЛОГИЯ“

  1. Награда за изнесен доклад Презентация на тема: „AELUROSTRONGYLUS ABSTRUSUS ПРИ КОТКИ – ДИАГНОЗА И ТЕРАПИЯ“ на колектив представен от ас. Радослав Рафаилов от ФВМ при ЛТУ.
  2. Награда за представен Постер на тема:„CLOSTRIDIUM BOTULIUMВ ТОРФЕНА ПОСТЕЛЯ – ПРИЧИНИТЕЛ НА СМЪРТОНОСНО ЗАБОЛЯВАНЕ ПРИ ВЛЕЧУГИ“ на колектив представен от доц. Васил Манов от ФВМ при ЛТУ

3.        Награда за студентско и докторантско участие на тема: „РЕНТГЕНОВ БЕЛОДРОБЕН РИСУНЪК ПРИ КУЧЕТО – НОРМА И ПАТОЛОГИЯ“ на студентите Михаела Къновска и Калин Спасов от ФВМ при ЛТУ.

            Лично бих искал да благодаря на всички колеги ангажирани с провеждането на Конференцията, които не пожалиха сили, средства и лично време, за да бъде организацията на ниво и обезпечени всички мероприятия от програмата.

            Накрая, но не и за последно, изказвам благодарности и на спонсорите на Конференцията от фирмите Infinita, Royal Canin, KRKA, SBS, ЛЕКООМ и Немски кастрационен център – Приют „Втори шанс”, които допринесоха тя да бъде осигурена с презентации и рекламни материали, и средства за проведените социални събития, които възбудиха интереса и активността на участниците и гостите ни.

            Желая на всички, след заслужения краткотраен отдих, прилив на нова енергия и устрем за разработването на актуални и представителни научни теми от областта на ветеринарната медицина, под формата на доклади и постери, за отразяване на многостранната и силно ангажиращата научно-изследователска дейност на ветеринарномедицинските специалисти.

            До нова среща през 2018 г., по същото време и на същото място, когато ще проведем поредната 12-та годишна среща на ветеринаррномедицинската научна общност под мотото „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина“!

 

проф. д-р Богдан Аминков, двмн

Декан на ФВМ при ЛТУ